Nämnden gör det med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadskontoret som godkänts av miljö- och byggnadsnämnden. I dessa yttranden framgår det att badstranden i det utpekade området är olämpligt med hänsyn till människors hälsa.

Vid utredningsmötet där representanter från dessa tre förvaltningar möttes framgick att det fanns många osäkra parametrar att ta hänsyn till som kulturminneslagen, vattendomar, vattenkvalité, sedimentering, tillstånd med mera.

Enligt kommunens lokala föreskrifter råder också i dag badförbud i det föreslagna området.

Att tekniskt anlägga en badstrand är möjligt men högst troligt kostsamt och tidskrävande då det råder stor osäkerhet om vilka åtgärder som i så fall måste genomföras. Om ärendet ska fortsätta utredas måste det också avsättas stora ekonomiska resurser för prover och andra undersökningar. Nämndens beslut blir därför att avsluta utredningsarbetet.