På tisdagen var det dags för statens slutplädering.

Statens ombud advokat Hans Forssell använder även fortsättningsvis begreppet lappar ibland, trots kritik från motparten. Skälet är att visa att jakt- och fiskerättigheterna är kopplade till renskötseln, inte till samer i största allmänhet.

– När vi undantagsvis tar begreppet lappar i vår mun syftar vi på nomaderna, inte på samerna som etnisk grupp.

Artikelbild

| Justitiekanslern Anna Skarhed.

Statens beskrivning av historien startar på 1300-talet då dagens Lappland var en riksallmänning. Inom det vidsträckta området hade nomaderna rätt att bedriva jakt, fiske och renskötsel för sin försörjning.

– Termen lapp användes för att beteckna nomader och förutsatte inte någon specifik etnicitet.

Så småningom blev all herrelös mark kronans mark, men nomaderna fick fortsätta med sina näringar som tidigare.

1886 kom den första rennäringslagen. Samerna fick då monopol – ensamrätt – på att ha renar på mark som tillhör någon annan. För att få utöva den rättigheten krävdes då som nu medlemskap i en sameby.

Artikelbild

Samebyn fick också rätt att jaga och fiska på renskötselområdet. Advokat Hans Forssell betonar att det är en rätt som endast gäller renägarna, inte andra samer.

– Här finns en avgrund mellan samebyn och staten. Staten avvisar kategoriskt att det finns en sådan rättighet för den samiska befolkningen, säger Hans Forssell.

Staten förlorade målet i Gällivare tingsrätt. Domen i fjol innebär att Girjas sameby ensam har rätt att bestämma över jakten och fisket i samebyns område ovanför odlingsgränsen.

Domen kritiserades på tisdagen på de centrala punkterna av statens advokat Hans Forssell.

– Det är omöjligt att tolka rennäringslagen på det sätt som tingsrätten gör.

Domen innebär att samerna förvärvat ensamrätt genom urminnes hävd.

Staten hävdar att rätten att jaga och fiska är knuten till samebyn och att den kommer av sedvanerätt, inte urminnes hävd. Och de jakt- och fiskerättigheterna kan inte överlåtas på tredje man.

Staten anser att det är staten som har rätten att bestämma över jakten och fisket på samma sätt som andra fastighetsägare har på sin mark.

Förhandlingarna i hovrätten avslutas på måndag och tisdag nästa vecka med samebyns slutplädering.