I den allvarliga bristen på utbildade sjuksköterskor och läkare som under en längre tid förekommit inom region Norrbotten, där vårdplatser stängs och sjuka patienter kommer i kläm med allvarliga patientsäkerhetsrisker som följd, måste region Norrbotten tänka om. Man bör åstadkomma en lösning som Haparanda hälsocentral och Brunflo bevisligen har gett goda exempel på, en kompetensväxling där sjuksköterskor gör alltmer av läkarens uppgifter, bland annat efter ha genomgått en högskoleutbildning i klinisk bedömning. Läkaren får då mer tid för mer avancerade medicinska bedömningar.

Detta beslut mottogs väl av läkarkåren i Haparanda. Likväl som att sjuksköterskorna kan ta över en del av läkarens arbetsuppgifter borde undersköterskan kunna ta över en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter i större omfattning än idag? Här kommer en del av lösningen kring inhyrda sjuksköterskor in i bilden. Verksamheterna måste börja prata om vilken kompetent personal de har i olika yrkesgrupper och var de kan kompetensväxla för att på ett bättre sätt kunna utnyttja och fördela sina anställdas resurser. För att åter få pendeln att svänga över och få personal i olika yrkesgrupper att vilja stanna kvar och uppleva glädje och motivation i sitt arbete krävs troligen följande åtgärder:

1. Äldre sjuksköterskor med lång erfarenhet måste träda in i de olika verksamheterna och uppfylla rollen ”mentorskap” för att ge stöd och praktisk introduktion till yngre kollegor utan vidare erfarenhet.

2. Att det finns en vänlig atmosfär där personalen känner gemenskap och stöd från kollegor. Man måste känna sig bekväm med att fråga och be om hjälp. Ledningens förtroende för personalen betyder mycket för motivationen.

3. Personalen måste ges möjlighet att hela tiden utvecklas och lära sig genom att lösa komplexa arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt i det dagliga arbetet. Återkopplingen från arbetet i sig är viktigt, det behöver inte alltid vara feedback från en chef.

4. Man måste vara betrodd och få arbeta självständigt, även tillsammans med andra ur personalen. Förmå sig själv att orka ta egna beslut och lösa problem och ha inflytande över sitt arbete, exempelvis genom individuella schemalösningar.

5. Utökad och mer rättvis lönesättning utan kraftig särskiljning som bara skapar osämja och splittring i arbetsgrupperna. Att arbeta med människan i den nära omvårdnaden ska absolut uppvärderas, inte nedvärderas gällande lönesättning i jämförelse med administrativa arbetsuppgifter, som verkligheten ser ut idag!