Det beskedet kom på torsdagskvällen, när länsstyrelsen offentliggjorde sitt yttrande till regeringen, som ska ta det definitiva beslutet.

– För Jokkmokks kommun innebär en gruvetablering positiva samhällseffekter under driftsperioden. Men en gruvetablering som har en kort livslängd och som innebär betydande statliga investeringskostnader för nödvändig infrastruktur är inte samhällsekonomiskt försvarbar ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Med tanke på att det samtidigt handlar om en verksamhet som kan medföra oåterkalleliga ingrepp i naturen och bestående påverkan på markanvändningen, så bör en bearbetningskoncession inte beviljas, säger länsråd Johan Antti.

Läs mer: Ödesdag för gruvetablering

Länsstyrelsen skriver på sin hemsida:

"Regeringen har bland annat frågat länsstyrelsen om befintlig miljökonsekvensbeskrivning är tillräcklig och om den tänkta markanvändningen uppfyller kraven i miljölagstiftningen. Regeringen har även bett länsstyrelsen att särskilt yttra sig om världsarvet Laponia och riksintresset rennäring. Länsstyrelsens sammantagna bedömning är att övervägande skäl talar för att bearbetningskoncession inte bör beviljas".

Länsstyrelsen anser att rennäringen skulle drabbas och slår fast att renskötseln bör ha förtur framför en gruvverksamhet, oavsett om gruvverksamheten direkt eller indirekt påverkar världsarvet Laponias värden.

Länsstyrelsen utesluter inte att världsarvets natur- och kulturvärden riskerar att påverkas av gruvetableringen.

– Vi står fast vid vårt ställningstagande från 2014 då vi avstyrkte bearbetningskoncession. Det som framkommit i ärendet sedan dess föranleder ingen annan bedömning, säger Johan Antti.

Läs mer: Länsstyrelsen får bakläxa

Läs mer: S-toppar tas i örat

Kan då regeringen gå emot länsstyrelsens yttrande? Johan Antti kan inte svara på hur det ser ut historiskt.

– Det har garanterat skett. Regeringen har ett betydligt bredare beslutsperspektiv och kan väga in omständigheter som en förvaltningsmyndighet inte kan göra.

Inom länsstyrelsen deltar en handfull olika sakområdesenheter i beslutet. Johan Antti bekräftar uppgiften om att näringslivsavdelningen ville bevilja bearbetningskoncessionen.

– De ser saken ur sitt perspektiv vilket är deras jobb. Sedan ska vi väga alla synpunkter och ta beslutet ur ett helhetsperspektiv.

Var det bara näringslivsenheten som var positiv till bearbetningskoncession?

– Ja.