Debatt Det pågår en omfattande debatt om behovet av upprustning och nyinvesteringar i VA-näten. Det handlar om mycket stora belopp som ska investeras. En god nyhet är därför att allt fler ser möjligheten att sprida kostnaden över fler år.

Kiruna och Luleå är exempel på kommuner som valt att planera för längre livslängd. Kiruna tillämpar idag 80 års avskrivning på VA-nätet och i Luleå räknar man med hela 100 år för större rörledningar och 75 år för mindre. Detta är väsentligt längre avskrivningstider än rikssnittet vilket bör glädja invånarna.

En ny studie från företagsekonomiska institutionen i Lund av VA-investeringar i 34 kommuner visar att avskrivningstiderna för ledningsnäten ökar i landet. Historiskt har investeringar i ledningsnät skrivits av över 33 till 50 år. Den nya studien visar att genomsnittet nu är 54 år. Kiruna och Luleå ligger således en bra bit över rikssnittet. Att tillämpa längre avskrivningstider är rimligt då det bättre stämmer överens med verkliga nyttjandeperioder som normalt överstiger 70 år. I exempelvis Kiruna finns det rör som varit i drift i över 100 år. Längre avskrivningstider har också avgörande betydelse för ekonomin. Att fördela en kostnad över längre tid ger en stor skillnad i årlig kostnad. Därför behöver fokus flyttas inte bara till investeringsvolymerna utan också till hur vi kan fördela investeringarna över längre tid.

Avskrivningarnamåste matcha livslängden och många kommuner har nu aktivt börjat planera och bygga för en längre livslängd. Vår uppfattning är att det går att bygga VA-nät för betydligt längre livslängd, 150 år bör vara ett mål. Svenskt Vatten har nyligen i en rapport beskrivit vad som krävs för framtidens hållbara VA- ledningssystem och sätter där målet att VA-nät ska ha en livslängd på minst 100 år. Detta innebär hårdare krav i alla led på de som arbetar med VA-nät, från beställare, projektörer, entreprenörer för oss som tar fram material. Som tillverkare av VA-ledningar ser vi en nödvändig uppgift i att arbeta för längre livslängd på våra VA-nät och matcha samhällets ökade krav.

Vi menar att det är fullt möjligt att bygga avlopps- och dagvattennät med betongrör och brunnar med 150 års livslängd, vilket en studie från forskningsinstitutet RISE genomförd på uppdrag av Svenskt Vatten visar. Men då måste kraven på alla parter vara högre och ställda redan under upphandlingen. Kommunerna behöver arbeta med genomtänkta materialval, projektera rätt och följa upp noggrant så att ledningarna verkligen byggs på rätt sätt. Vi som arbetar med näten måste alla dra vårt strå till stacken. Att välja kvalitet behöver inte bli dyrare – tvärtom - långsiktigt blir det både billigare och säkrare.